Średnia ważona akcji emitowanych po konwersji:

dr. peniman gdzie kupić

WEBMD HEALTH CORP.

WYTYCZNE FINANSOWE NA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2015

(w milionach, z wyjątkiem kwot na akcję)

           
           
     

Zakres prowadzenia

Przychód

       
 

Reklama i sponsoring

       
 

Wyrób biofarmaceutyczny i medyczny

 

$          369.0

 

$          380,0

 

OTC, CPG i inne

 

117,0

 

122,0

     

486,0

 

502,0

 

Usługi portalu prywatnego

 

105,0

 

108,0

 

Usługi informacyjne

 

24,0

 

25,0

     

$          615,0

 

$          635,0

           

Zysk przed odsetkami, podatkami, rzeczami bezgotówkowymi i innymi pozycjami ("Skorygowana EBITDA") (a)

 

$          180,0

 

$          190,0

           

Odsetki, podatki, niegotówkowe i inne pozycje (b)

       

Koszty odsetek netto

 

(25.0)

 

(25.0)

Amortyzacja i amortyzacja

 

(33,0)

 

(31.0)

Rekompensata bezgotówkowa w formie akcji

 

(37,0)

 

(34.0)

Dochód przed odliczeniem podatku dochodowego

 

85,0

 

100,0

           

Rezerwa na podatek dochodowy

 

(34.5)

 

(40.5)

           

Dochód netto

 

$            50,5

 

$            59,5

           

Dochód na akcję:

       

     Podstawowy

 

$            1,38

 

$            1,59

     Rozcieńczony (c)

 

$            1,23

 

$            1,35

           

Obliczanie dochodu na akcję:

       
 

Dochód netto (licznik dla dochodu podstawowego na akcję)

 

$            50,5

 

$            59,5

 

Zwrot kosztów odsetek bez podatku, związanych z:

       
 

   1,50% banknotów wymienialnych

 

3,5

 

3,5

 

   2,50% banknotów wymienialnych

 

7,2

 

7,2

 

   2,25% banknotów zamiennych

 

 

4.4

 

Licznik rozwodnionego dochodu na akcję

 

$            61,2

 

$            74,6

           
 

Średnia ważona pozostałych akcji (mianownik podstawowego dochodu na akcję)

 

36,5

 

37,5

 

Opcje na akcje i ograniczone akcje

 

1,5

 

2,5

 

Średnia ważona akcji emitowanych po konwersji:

       
 

   1,50% banknotów wymienialnych

 

5,7

 

5,7

 

   2,50% banknotów wymienialnych

 

6,2

 

6,2

 

   2,25% banknotów zamiennych

 

 

3,5

 

Mianownik rozwodnionego dochodu na akcję

 

49,9

 

55,4

           
           
           

(a) Patrz Załącznik A – Wyjaśnienie mierników finansowych niezgodnych z GAAP

       
           

(b) Uzgodnienie Skorygowanej EBITDA z dochodem netto

       
           

(c) Patrz Dodatkowe wytyczne dotyczące obliczania dochodu na akcję na rok 2015 poniżej

       
           

Dodatkowe informacje dotyczące prognozy na kwartał kończący się 30 czerwca 2015 r.:

       

     –     Przewiduje się, że przychody wyniosą od 145 mln USD do 148 mln USD

       

     –     Przewiduje się, że dystrybucja przychodów wyniesie około 59,5% na Biopharma i wyroby medyczne;

 

19,5% na OTC, CPG i inne; 17,5% na usługi portali prywatnych i 3,5% na usługi informacyjne

 

     –     Przewiduje się, że skorygowana EBITDA wyniesie od 38 mln USD do 39,5 mln USD

     

     –     Przewiduje się, że dochód netto wyniesie od 8,5 mln USD do 9,5 mln USD

       
           

Powyższe wytyczne nie obejmują ewentualnego wpływu przyszłego zaangażowania kapitału na pozycje takie jak udziały odkupy, przejęcia, wszelkie przyszłe zyski lub straty z działalności zaniechanej oraz inne przyszłe jednorazowe, przedmioty jednorazowe lub nietypowe.

           

Nieprzerwany

WEBMD HEALTH CORP.

UZUPEŁNIAJĄCE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBLICZANIA DOCHODU NA AKCJĘ NA 2015 R.

 

W oparciu o wytyczne finansowe Spółki na rok kończący się 31 grudnia 2015 r. oczekuje się, że obligacje zamienne 1,50% i obligacje zamienne 2,50% będą rozwadniać dochód netto zarówno na dolnym, jak i górnym końcu pełnego zakresu prognozy. Oczekuje się, że obligacje zamienne 2,25% będą rozwadniały dochód netto w górnej części przedziału prognozy na cały rok. Ponadto każda z serii obligacji zamiennych może być rozwadniająca w niektórych kwartałach, w zależności od wysokości dochodu netto za dany kwartał. Poniższa tabela zawiera przybliżony poziom dochodu netto za dany kwartał i za cały rok 2015, w którym każda z serii obligacji zamiennych rozwadniałaby dochód na akcję. W zakresie, w jakim ten dochód netto zostanie przekroczony w dowolnym takim okresie, tabela zawiera również kwoty, o które należy skorygować licznik i mianownik w celu obliczenia rozwodnionego dochodu na akcję. Poniższe kwoty zakładają, że średnia ważona rozwodniona liczba akcji wynosi 38,0 mln akcji (przed wejściem w życie obligacji zamiennych), a kwoty mogą ulec zmianie wraz ze zmianą średniej ważonej liczby akcji.

                         
 

Kwoty kwartalne

 

Kwoty roczne

 

Wszystkie kwoty w milionach

1,50% wymienialne banknoty

 

2.50% wymienialne banknoty

 

2,25% wymienialnych banknotów

 

1,50% wymienialne banknoty

 

2.50% wymienialne banknoty

 

2,25% wymienialnych banknotów

 
                         

Przybliżony dochód netto, przy którym obligacje zamienne stają się rozwadniające:

$               5,8

 

$             11,8

 

$             13,0

 

$            23,1

 

$            47,2

 

$            52,1

 
                         

Koszty odsetek bez podatku do dodania do dochodu netto (licznik):

$               0,9

 

$               1,8

 

$               1.1

 

$               3,5

 

$               7.2

 

$               4,4

 
                         

Dodatkowe udziały do ​​uwzględnienia w średniej ważonej rozwodnionej liczby udziałów (mianownik):

5,7

 

6,2

 

3,5

 

5,7

 

6,2

 

3,5

 
                         

ZAŁĄCZNIK A

Wyjaśnienie mierników finansowych innych niż GAAP

Towarzyszący komunikat prasowy WebMD Health Corp. i załączniki obejmują zarówno wskaźniki finansowe zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości w Stanach Zjednoczonych (GAAP), jak i wskaźniki finansowe niezgodne z GAAP. Mierniki finansowe niezgodne ze standardami GAAP reprezentują dochody przed odsetkami, podatkami, wartościami bezgotówkowymi i innymi pozycjami (które określamy jako "Skorygowana EBITDA") i powiązane kwoty na akcję. Skorygowany zysk EBITDA należy postrzegać jako uzupełnienie, a nie alternatywę dla dochodu lub straty netto obliczonych zgodnie z GAAP (określanych poniżej jako "dochód netto") lub dochód lub strata z działalności kontynuowanej obliczona zgodnie z GAAP (określana poniżej jako "dochód z działalności kontynuowanej"). Załączniki do komunikatu prasowego zawierają uzgodnienia wskaźników finansowych innych niż GAAP ze wskaźnikami finansowymi GAAP. 

Nieprzerwany

Skorygowana EBITDA jest wykorzystywana przez nasze kierownictwo jako dodatkowa miara wyników naszej firmy do celów podejmowania decyzji biznesowych, w tym opracowywania budżetów, zarządzania wydatkami oraz oceny potencjalnych przejęć lub zbycia. Porównania Skorygowanej EBITDA między okresami pomagają naszemu kierownictwu zidentyfikować dodatkowe trendy w wynikach finansowych naszej firmy, które mogą nie być wykazane wyłącznie przez porównania między okresami dochodu netto lub dochodu z działalności kontynuowanej. Ponadto możemy wykorzystać Skorygowany EBITDA w programach wynagrodzeń motywacyjnych mających zastosowanie do niektórych naszych pracowników w celu oceny wyników naszej firmy. Nasze kierownictwo uznaje, że Skorygowana EBITDA ma nieodłączne ograniczenia ze względu na wykluczone pozycje, w szczególności te, które mają charakter powtarzalny. W celu zrekompensowania tych ograniczeń kierownictwo dokonuje również przeglądu określonych pozycji, które są wyłączone z Skorygowanej EBITDA, ale są uwzględnione w dochodzie netto lub przychodach z działalności kontynuowanej, a także trendów w tych pozycjach. Kwoty tych pozycji są określone, dla odpowiednich okresów, w uzgodnieniach Skorygowanej EBITDA z dochodami netto lub dochodami z działalności kontynuowanej, które towarzyszą naszym komunikatom prasowym i dokumentom informacyjnym zawierającym wskaźniki finansowe niezgodne ze standardami GAAP, w tym uzgodnienia zawarte w załączonych załączniki prasowe.

Wierzymy, że prezentacja Skorygowanej EBITDA jest przydatna dla inwestorów w ich analizie naszych wyników z powodów podobnych do powodów, dla których nasz zarząd uważa ją za przydatną oraz ponieważ ułatwia inwestorom zrozumienie decyzji podejmowanych przez kierownictwo w świetle wskaźników wyników stosowanych w podejmowanie tych decyzji. Ponadto, jak bardziej szczegółowo opisano poniżej, uważamy, że zapewnienie Skorygowanej EBITDA, wraz z uzgodnieniem Skorygowanej EBITDA z dochodem netto lub dochodem z działalności kontynuowanej, pomaga inwestorom w dokonywaniu porównań między naszą spółką a innymi spółkami, które mogą mieć różne struktury kapitałowe, inne efektywne stawki podatku dochodowego i atrybuty podatkowe, różne skapitalizowane wartości aktywów i/lub różne formy wynagrodzeń pracowniczych. Skorygowana EBITDA ma jednak na celu zapewnienie dodatkowego sposobu porównania naszej spółki z innymi spółkami publicznymi i nie ma zastępować porównań opartych na dochodach netto lub dochodach z działalności kontynuowanej. Dokonując jakichkolwiek porównań z innymi firmami, inwestorzy muszą być świadomi, że firmy używają różnych miar innych niż GAAP do oceny swoich wyników finansowych. Inwestorzy powinni zwracać szczególną uwagę na konkretną stosowaną definicję oraz na uzgodnienie takich środków z odpowiednimi środkami GAAP dostarczonymi przez każdą firmę zgodnie z obowiązującymi zasadami SEC.

Nieprzerwany

Poniżej znajduje się wyjaśnienie pozycji wyłączonych przez nas z Skorygowanej EBITDA, ale uwzględnionych w dochodach netto i dochodach z działalności kontynuowanej:

Amortyzacja i amortyzacja . Amortyzacja to niepieniężny koszt odnoszący się do nakładów inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynikających z przejęć, rozliczanych liniowo przez szacowany okres użytkowania odnośnych aktywów. Wyłączamy amortyzację z Skorygowanej EBITDA, ponieważ uważamy, że (i) kwota takich kosztów w dowolnym konkretnym okresie może nie być bezpośrednio skorelowana z wynikami naszej działalności oraz (ii) takie wydatki mogą się znacznie różnić między okresami, jako wynik nowych przejęć oraz pełna amortyzacja wcześniej nabytych aktywów materialnych i niematerialnych. W związku z tym uważamy, że to wyłączenie pomaga kierownictwu i inwestorom w dokonywaniu okresowych porównań wyników operacyjnych. Inwestorzy powinni mieć na uwadze, że użytkowanie składników materialnych i niematerialnych przyczyniło się do uzyskania przychodów w prezentowanych okresach i przyczyni się do generowania przyszłych przychodów, a także, że taki wydatek będzie się powtarzał w przyszłych okresach. 

Wydatki na odszkodowanie oparte na akcjach . Wydatki na wynagrodzenia w formie akcji to niepieniężne wydatki wynikające z przyznania pracownikom nagród w formie akcji. Uważamy, że wykluczenie efektu wynagrodzenia w formie akcji z Skorygowanego EBITDA pomaga kierownictwu i inwestorom w dokonywaniu porównań wyników operacyjnych naszej firmy między okresami, ponieważ (i) kwota takich wydatków w dowolnym konkretnym okresie może nie być bezpośrednio skorelowana z leżące u podstaw wyników naszej działalności biznesowej oraz (ii) takie wydatki mogą się znacznie różnić w poszczególnych okresach w wyniku przyznawania nowych nagród w formie akcji, w tym dotacji związanych z przejęciami. Ponadto uważamy, że wyłączenie wynagrodzeń w formie akcji z Skorygowanego EBITDA pomaga kierownictwu i inwestorom w dokonywaniu znaczących porównań między wynikami operacyjnymi naszej firmy a wynikami operacyjnymi innych firm, które mogą stosować różne formy wynagrodzeń pracowniczych lub różne metodologie wyceny swoich akcji odszkodowanie. Inwestorzy powinni pamiętać, że wynagrodzenie w formie akcji jest kluczową zachętą oferowaną pracownikom, których wysiłki przyczyniły się do wyników operacyjnych w prezentowanych okresach i oczekuje się, że przyczynią się do wyników operacyjnych w przyszłych okresach. Inwestorzy powinni również pamiętać, że takie wydatki będą się powtarzać w przyszłości. Koszty wynagrodzeń w formie akcji zawarte w skonsolidowanym zestawieniu operacji podsumowano w następujący sposób:

Nieprzerwany

         

Skończyły się trzy miesiące

 
         

31 marca,

 
         

2015

2014

 
         

Wynagrodzenie niepieniężne w formie akcji zawarte w:

     
 

Koszt operacji

 

$    1389

1 464 USD

 
 

Sprzedaż i marketing

 

$    1448

2 105 USD

 
 

Ogólne i administracyjne

 

$    4544

5 121 zł

 
                 

Przychody i wydatki z odsetek.   Przychody odsetkowe są powiązane z poziomem rynkowych dłużnych papierów wartościowych i innych oprocentowanych rachunków, w które inwestujemy, a koszty odsetkowe są powiązane ze strukturą kapitałową naszej firmy (w tym niepieniężne koszty odsetkowe związane z naszymi obligacjami wymiennymi). Przychody i koszty z tytułu odsetek zmieniają się w czasie ze względu na różnorodne transakcje finansowania oraz ze względu na przejęcia i zbycia, które zawarliśmy lub możemy dokonać w przyszłości. W przeszłości emitowaliśmy zamienne skrypty dłużne, odkupywaliśmy akcje w ramach wezwania pieniężnego oraz odkupywaliśmy akcje i zamienne skrypty dłużne poprzez inne transakcje odkupu, a także zakończyliśmy zbycie niektórych przedsiębiorstw. Wykluczamy przychody i koszty odsetkowe z Skorygowanej EBITDA (i), ponieważ pozycje te nie są bezpośrednio związane z wynikami naszej działalności biznesowej, a zatem ich wyłączenie pomaga kierownictwu i inwestorom w dokonywaniu porównań wyników operacyjnych między okresami i ( ii) pomoc zarządowi i inwestorom w dokonywaniu porównań ze spółkami o różnych strukturach kapitałowych. Inwestorzy powinni pamiętać, że przychody i koszty z tytułu odsetek będą powtarzać się w przyszłych okresach. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące składników kosztów odsetkowych naszych zamiennych obligacji:

         

Skończyły się trzy miesiące

 
         

31 marca,

 
         

2015

2014

 
         

Niepieniężne koszty odsetek

     
 

2,25% banknotów zamiennych

 

$         390

      390

 
 

2,50% banknotów wymienialnych

 

$         446

$       446

 
 

1,50% banknotów wymienialnych

 

$         292

$       292

 

Odsetki pieniężne

       
 

2,25% banknotów zamiennych

 

$     1419

1 419 USD

 
 

2,50% banknotów wymienialnych

 

$     2500

2 500 USD

 
 

1,50% banknotów wymienialnych

 

$     1,125

1 125 USD

 
                 

Rezerwa na podatek dochodowy (świadczenie).  Utrzymujemy odpis aktualizacyjny na część naszych aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego (w tym nasze przeniesione straty operacyjne netto), którego kwota może zmieniać się z kwartału na kwartał w oparciu o czynniki, które nie są bezpośrednio związane z naszymi wynikami za kwartał.